طراح ستاره دار

مروری بر آثار آراپیک باغداساریان
به کوشش:
امیراثباتی،آرش تنهایی،امیر سقراطی
٢٩ بهمن تا ١٠ اسفند ١٣٩٥
کریم خان، ابتدای عضدی(آبان جنوبی)، کوچه ارشد، شماره٧