< بازگشت به نمایشگاه‌ها

خانه یک نام است

هنرمندان

مونا نجفی زاده


 

 

«خانه یک نام است»، عنوان پروژه ی همکاری بین هنرمندان اتریشی و ایرانی است که به موضوع خانه و میهن می پردازد.

تمرکز این پروژه بر ایجاد سوالاتی درباره ی هویت و همچنین عامل زبان در خلق و درک مفهوم میهن است.

این پروژه به عنوان یک طرح بینارشته ایی شامل دو مرحله ی اجرایی در شهرهای تهران و لینز است كه در نهایت منجر به برگزاری دو نمایشگاه خواهد شد.

 مونا نجفی زاده، متین صوفی پور امام و میریم ها مان، به عنوان هنرمندان این دو نمایشگاه هر يك با لحني متفاوت، زبان مشترکی در هنر را جستجو مي كنند.

 این پروژه در ژانویه سال 2019 در اتریش ادامه پیدا خواهد کرد.