< بازگشت به نمایشگاه‌ها

ورکشاپ معاصر صحبت کنیم

هنرمندان

 

ورکشاپ معاصر صحبت کنیم

روز اول

مدرس گفتگویی با هنرمندان در مورد چگونگی ارائه ی آثار در یک صحنه ی بین المللی هنری و نیز نحوه ی به اشتراک گذاشتن ایده ها به صورت کتبی و شفاهی خواهد داشت.

هر دانشجو با همراه داشتن یک اثر از خود در مورد ایده و نحوه ی اجرا و چرایی تولید این اثر برای مدرس و سایر دانشجویان کارگاه صحبت می کند.

 

روز دوم

خانم مالین بارث خوانش هنری خود از بررسی تک تک آثار هنرمندان را بیان می کند و پیشنهادهایی نیز در رابطه با بهبود آثار و گسترش ایده ها و نحوه ی ارائه به صورت معاصر و جهانی تر، بیان می کند.

ایشان در ارتباط با نحوه ی کار خود به عنوان کیوریتور و همچنین نقطه ی تمرکز کاری اش با دانشجویان صحبت می کند. مالین بارث در پی یافتن ارتباطی بیافرهنگی میان هنرمند و مخاطب در پروسه ی تولید اثر هنری در فرهنگی دیگر است. به عنوان مثال نحوه ی معرفی و ارائه ی آثار هنرمندان ایرانی به زبانی جهانی تر در کشورهای دیگر در کنار هنرمندانی از ملیت های مختلف که ایشان با آنها کار می کند.