< بازگشت به نمایشگاه‌ها

نابودگی

هنرمندان

مرجان ترابی


 

نابودگی

 

مرگ انسان ها را ارزشمند و رقت انگیز می کند.

آنچه آنها را به حرکت وامی دارد شرایط شبح وارشان است؛ هر کاری که انجام می دهند ممکن است آخرین کارشان باشد؛ هیچ چهره ای نیست که مانند چهره ای در خواب در آستانه محو شدن نباشد. برای انسان های فانی همه چیز ارزش چیزی بازگشت ناپذیر و در خطر نابودی را دارد.

 

خورخه لوئیس بورخس / نامیرا