< بازگشت به نمایشگاه‌ها

گذشته در آینده

هنرمندان

الیزابت هولتهاوس-مشایخی


 

 گذشته در آینده عنوان نمایشگاه نقاشی های هنرمندی است که شیوه های مختلف و البته متفاوتی را در خلق آثار هنری اش تجربه کرده است. او که همواره در پی یافتن بهترین شیوه برای رسیدن به اثری بیانگر و تاثیرگذار است روش خود را به شدت از پیش فکر شده و نه از پیش قطعی شده می داند.