< بازگشت به نمایشگاه‌ها

دو صفحه؛ تهران

هنرمندان

ابراهیم حقیقی

مرتضا آکوچکیان


دفتری همیشه در سفر که خلاقان جهان را به هم مرتبط می کند

 

پروژه‌ی ”دو صفحه“ از سال ۲۰۱۲ آغاز شده و اکنون شامل مجموعه‌ای طراحی است که هنرمندان، تصویر‌ سازان و دیزاینرها در سراسر دنیا با  یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.  این دفتر‌ها خلاقان مقیم یک شهر یا منطقه را به یکدیگر وصل می کنند. ثبت، انتشار و مبادله‌ی ایده‌ها هسته‌ی اصلی ”دو صفحه“ است که در طی سفر دست به دست هر دفتر شکل می گیرد. این پروژه در قدم اول از خلاق یا یک تیم خلاقیت در یک شهر دعوت می‌کند که آغازگر تألیف این دفتر باشد. اولین شرکت کننده، خلاق یا تیم بعدی را در همان شهر پیشنهاد می‌کند که او نیز به نوبه‌ی خود، نفر بعدی را به همین نحو بر می گزیند و این روند تا انتها ادامه دارد. هر دفتر زمینه‌ی موضوعی خاص خود را دارد و شرکت کنندگان باید به روش دلخواه و در همان زمینه‌ی موضوعی و در دو صفحه ایده‌ی خود راارائه کنند.

 

کانسپت پروژه‌: کنسناتین تریچاس

به‌انتخاب: مجید عباسی

با همکاری:  مرتضا آکوچکیان و آراد فرهادی

 

هنرمندان:

مرتضا آکوچکیان - استودیو ۵۶ ( پدرام حربی - علی افسرپور)- سعید انصافی - حبیب ایلون - کورش پارسانژاد- سیامک پورجبار- پیمان پورحسین- علی جهانشاهی-ابراهیم حقیقی- دامون خانجانزاده- رسول خسروی- هما دلورای- ایمان صفایی- بیژن صیفوری - مجید عباسی- آراد فرهادی- فواد فراهانی- سعید فروتن- آریا کسایی - مهدی کریم‌زاده- حسن کریم‌زاده- ساعد مشکی- علیرضا مصطفی‌زاده-