< بازگشت به نمایشگاه‌ها

طراح ستاره دار | مروری بر آثار آراپیک باغداساریان

هنرمندان

آراپیک باغداساریان


آراپیک باغداساریان؛ طراح ستاره دار

علامت سه ستاره را برگزیده بود تا نامی از او نباشد.

به نوری، حتی کم سو، در آسمان تیره باور داشت.

ستاره اش در 46 سالگی خاموش شد. اما آن نور، همچنان با آثارش روشنی بخش است.

( آراپیک باغداساریان در سال 1364 پس از چند ماه تحمل بیماری در بیمارستان رازی درگذشت)