< بازگشت به نمایشگاه‌ها

امکان رخداد

هنرمندان

امکان رخداد

تجربه های نوظهور در هنرایران و رفتارهای معاصری که با رسانه های سنتی و روزآمد آن می شود، مسیر پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشته است. امروز، آثار هنری معاصر فارغ از آنکه محصول چه نگرشی هستند یا از برساخت واقعی جامعه می آیند یا اینکه چه هدف و غایتی را دنبال می کنند و یا نمی کنند، بخش انکار ناپذیری از هویت ملی شده اند. پیش بینی سیر تکوینی هنر و زمان بندی آن غیرممکن است؛ با این وجود می شود از الگوی ذهنی- ریختی مورد مشاهده ی یک جامعه ی آماری، با رویکردهای پیش روی آن (جامعه) نزدیک شد. این الگو یا مدل، مستلزم همزیستی و تدقیق در یک بازه ی زمانی مشخص خواهد شد.

امکان رخداد، تلاشی است در جهت گردهم آوری اشکال متفاوت و متاخر از دستاوردهای نوجویانه. خالقین جوان این آثار عمدتن شناخته شده هستند. بنابراین، هدف از نمایش نمی توانست معرفی این چهره ها باشد. منتها این رخداد در چیدمان خود به دنبال ترسیمی از یک افق عمومی تر می گردد.

در تعریفی ساده تر ، اثار فوق پاسخی به دیده بارگی بیننده ی معاصر هستند. دیده بارگی در معنای مطالبه ی محقق نشده، کلیشه های پیش موجود، مجادلات عینی قابل لمس و در نهایت تجربه ی زیباشناختی غیر مسلط. آنجایی که بیننده ی غیر منفعل می تواند چشم اندازی از برهه ی تاریخی را به واسطه ی یک مرور اجمالی و یک تجربه ی تصویری لمس کند. این مشاهده، نوعی ارزیابی، معماری و نظام شناختی را محور اصلی این نمایش گردانی می داند. نمایشی که گردآورندگانش پیش از آنکه اشخاص معینی باشند، تجارب قابل لمس بینندگان هنر، طی یک دهه هستند. به رغم آنکه درباره ی این آثار چگونه می اندیشیم، آنها بخش لاینفک هنر معاصر ایران هستند و هدف (امکان رخداد) چیزی نیست جز آنکه تخیل مبهم و نامعین از فضای پیش رو را به تصویری عینی تر نزدیک نماید. کاری که حداقل وظیفه ی هر هم اندیشی است.

 

امکان رخداد با نمایش آثار هنرمندان ذیل به ثمر نشست:

آرفه آراد - مرتضا آکوچکیان - سارا ابری- محسن احمدوند- امیر ناصر اخلاقی فرد- بردیا اسماعیل لو- مریم اشکانیان- سپهر بختیاری- یوشا بشیر- محمد پیریایی- صالح تسبیحی- رامتین زاد- ابوشاهی- مهدی حامدی- ایمان صفایی- اسماعیل قنبری- بابک کاظمی- رامین رحیمی- حامد رشتیان- پیمان شفیع زاده- فرشید شفیعی- نسترن صفایی- حسام فطرتی- شواتیر- بهداد لاهوتی- ندا مرادی- سپهر مصری- فرشید منفرد- راحله نور آور- کیان وطن- لیلا ویسمه- علی هنرور- پیمان هوشنمند زاده- علی یحیایی

 دریافت کاتالوگ