< بازگشت به اخبار

"شک" مقدمه یقین است / معناشناسی طرح‌های بهرام کلهرنیا در گالری " آ "


سهراب هادی: بهرام کلهرنیا طراحی است که در "سهم شک" تنگ دستی و کم‌فروشی نکرده است.