< بازگشت به اخبار

بهرام کلهرنیا هنرمندی چند لایه / پیش یادداشتی بر نمایشگاه "سهم شک" در گالری آ


 

حسین نوروزی: طراحی‌های بهرام کلهرنیا در گالری آ از غربت مداد، عزلت سیاهی و خاکستری‌ها و ارزش مغفول مانده طراحی تذکر می‌دهد.