< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

جامعه ی ایرانی ؛ تامل در کنش و مطالبه

از شواهد چنین بر می آید که مطالبه محوری ایرانیان در مواقع
سياسی اوج گرفته است . پرسش این است که زمينه های پيدايی
مطالبات یا بالا پایین شدن آن به عنوان كنشی آگاهانه چيست؟
شرايط  امکان آن برای افراد وگروه های اجتماعی چگونه فراهم
می شود یا نمی شود؟ آیا در تشخيص مطالبات، اجماعی تولید
شده است؟ آیا برای پی جویی  و تأسیس مطالبات ، جامعه را
تجهیز کرده ایم؟ ومابقی قضایا...