< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

عکاسی در خوانشی مشترک با سوزان سانتاگ

 

سخنران با مرور برخي نظرات سوزان سانتاگ، پرسش ها و پاسخ هاي احتمالي خود را
پيرامون موضوعات زير با شما در ميان مي گذارد:
*ديروز و امروز، چراهاي عكاسي *عكاسي به مثابه ي مسير جهان نگري ذهني، حسي و ادراكي عكاس،
همچنين زبان و رسانه
*ارتباط نسبي و تعاملي خوانش در عكاسي با تغيير گفتمان ها و
 گوناگوني زمينه ها و شرايط
*مفهوم دموكراتيزاسيون در عكاسي و تاثير آن.