< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

تجربه مدرنیته: نیما یوشیج و بهمن محصص

 

آثار نیما یوشیج و بهمن محصص از پیشگامان ادبیات و هنر معاصر ایران به لحاظ معنایی و نیز وجود تجربۀ مشترک پیوندهایی با یکدیگر دارند.در اين نشست #آ_گاهى سعی بر آن است تا از رهگذر تجربۀ نیما و محصص از مدرنیته نشان داده شود که چگونه در نظام زیبایی شناسی این دو هنرمند مرزها برآشفته مي شوند و از حدود ذهنيت دو گانه عبور می کنند.