< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

راه و راه وند - پیاده رو؛ بستر تخیل آزاد

 

توسعه شهرها تاثير زيادى بر عادت ها و شيوه هاى رفتارى و همچنين بر تغييرات الگوهاى انديشه و احساس ما داشته است.در تحليل ستيز شهر با شهروندان مى توان بى توجهى به پياده رو و پياده روى را عمده دانست.سهل انگارى مديريت شهرى نسبت به پياده روها-به عنوان حق شهروندى-عابران پياده را با نوعى سركوب از درون و پناه بردن به خانه مواجه مى كند تا رفته رفته به عابرانى بى تفاوت بدل شوند.
پياده روها مى توانند يكى از عوامل نشاط و سلامت روانى شهرها باشند،به شهر طور ديگرى نگاه كنيم.