< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

تصویر: واقعیت برساخته

 

در دنیای امروز که مدام تصویرباران می شویم، آیا نسبت تصویر با واقعیت، مشخص است؟ تصویر واقع گرا تا چه حد واقعی است؟
قصد ما پاسخ به این پرسش ها نیست، بلکه می خواهیم به طور کلی درباره تصویر و خاصه تصویر واقع نما، در ساختار امروزی آن گفت و گو و تأمل کنیم. بنابراین ابتدا مروری اجمالی بر شکل گیری چنین تصویری خواهیم داشت و سپس به بحث و گفت و گو پیرامون نسبت تصویر، واقعیت و هنر خواهیم پرداخت.